حفظ حریم شخصی

کلیه اطلاعات ثبت شده مشتریان به منزله حریم شخصی آنان هست.